Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BDSM Advertenties

 1. BEGRIPSBEPALINGEN

  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

   • Account: een aangemaakt gebruikersaccount van de Gebruiker;

   • Aanbidster: de (mannelijke of vrouwelijke) persoon die op de Website een erotische dienst aanbiedt, welke dienst wordt afgenomen tussen de Aanbidster en de Gebruiker, uitdrukkelijk buiten kennis en invloed van BDSM Advertenties

   • Diensten: de dienstverlening die BDSM Advertenties aan Gebruikers levert;

   • Gebruiker: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website en Dienst van BDSM Advertenties

   • BDSM Advertenties is een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Leiden van Koophandel onder KvK-nummer: 72681489

   • Overeenkomst: de overeenkomst die de Gebruiker aangaat met BDSM Advertenties voor het gebruik van de Website en de dienstverlening van BDSM Advertenties behorend bij de Website(s);

   • Website: de websites welke door BDSM Advertenties worden beheerd en waarop de Diensten van BDSM Advertenties aan de Gebruiker worden aangeboden;.

 2. ALGEMEEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BDSM Advertenties geleverde Websites, Diensten en (zoals deze hieronder nader wordt omschreven), alsmede op alle informatie, aanbevelingen en/of overige diensten die aan de Gebruiker worden geleverd.

  2. Van deze algemene voorwaarden kan kennis worden genomen op de Website van BDSM Advertenties. Zij zullen op eerste verzoek van de Gebruiker per e-mail worden toegezonden in de Nederlandse taal. Eveneens zijn deze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandels te Rotterdam

  3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze door BDSM Advertenties en de Gebruiker schriftelijk zijn overeengekomen.

  4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, handels-/inkoop-/leveringsvoorwaarden of enige andere voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk door BDSM Advertenties van de hand gewezen en niet van toepassing verklaard.

 3. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE WEBSITE

  1. Voorafgaand aan het gebruik van de Website en daarbij behorende Dienst dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren. Het gebruik van de Website en de Dienst veronderstelt dat de Gebruiker akkoord is met alle bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

  2. Voorafgaand aan het gebruik van de Website en de daarbij behorende Dienst verklaart de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring van de Website van BDSM Advertenties te hebben gelezen, begrepen en uitdrukkelijk te hebben geaccepteerd. Indien de Gebruiker het cookiestatement en de privacyverklaring niet heeft geaccepteerd, dient hij de Website niet te gebruiken.

  3. De Websites en de diensten; BDSM Advertenties mogen enkel gebruikt worden door een Gebruiker die 18 jaar of ouder is. Indien de Gebruiker deze leeftijd niet heeft, dient hij per direct zich te onthouden van elk gebruik van de Website en de Dienst. BDSM Advertenties kan, indien zij gerede twijfel heeft aan de leeftijd van de Gebruiker, zijn toegang tot de Website (definitief) ontnemen. BDSM Advertenties behoudt zich het recht voor om de Gebruiker om (persoons)gegevens te verzoeken waaruit zijn leeftijd blijkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens zal op overeenkomstige manier geschieden zoals bepaald in art. 6 van deze algemene voorwaarden.

  4. De Gebruiker sluit door het gebruik van de Website een Overeenkomst met BDSM Advertenties tot het gebruik van de Website en de dienstverlening van BDSM Advertenties behorend bij de Website.

 4. INHOUD DIENST

  1. BDSM Advertenties levert Diensten aan haar Gebruikers door middel van haar Website. Deze Diensten omvatten (niet-uitsluitend):

   • – het aanbieden van een online gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een meerderjarige Aanbidster, waarbij dit gebruikersplatform de mogelijkheid biedt om informatie op te vragen bij de Aanbidster over (erotische) ontmoetingsmogelijkheden;

   • – het aanbieden van een mail en telefonisch, website vermelding waarop Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en discussiëren;

   • – het aanbieden van een erotische telefoonlijn;

   • – het aanbieden van erotisch en pornografisch beeld- en video materiaal.

  2. BDSM Advertenties is uitdrukkelijk niet betrokken bij de erotische dienst die een Aanbidster aan een Gebruiker aanbiedt, levert, of waartoe de Gebruiker een aanzoek doet. Op het moment dat een Gebruiker op enige vorm in contact treedt met een Aanbidster ontstaat een nieuwe overeenkomst tussen uitsluitend de Gebruiker en de Aanbidster.

  3. BDSM Advertenties behoudt zich het recht voor om alle content van de Gebruiker op de Website die, naar inzicht van BDSM Advertenties, als niet toelaatbaar of als smakeloos wordt gekwalificeerd, te verwijderen. Onder dergelijke content wordt (in ieder geval) verstaan de content met lasterlijke, bedreigende, blasfemerende, smadelijke en diffamerende inhoud, alsmede de content waarin geweld wordt verheerlijkt, kan aanzetten tot geweld of enige andere vorm van strafbaar gedrag, alsook de content welke afbeeldingen of videomateriaal van kinderen, van misbruik van kinderen, kinderpornografie, reclame of enig ander materiaal bevat dat onrechtmatig of strafbaar kan zijn.

  4. BDSM Advertenties behoudt zich het recht voor om de Gebruiker die content aanbiedt zoals genoemd in art. 4.3. van deze algemene voorwaarden de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen. Voorts zal BDSM Advertenties, naar eigen inzicht of indien daartoe verzocht deze content aan overheidsinstanties of overige instanties van rechtspleging toezenden.

  5. Indien BDSM Advertenties constateert dat een Gebruiker enige vorm van spam- of junk e-mail verspreidt op enige plek binnen de Website behoudt BDSM Advertenties het recht voor de Gebruiker, eventueel na een éénmalige waarschuwing, de toegang tot zijn Account, de Dienst en de Website (definitief) te ontzeggen.

  6. BDSM Advertenties verbied de upload van computerprogramma’s (waaronder autofreshers/mouseclickers etc), bestanden en ander gegevensmateriaal, dat destructieve en onberekenbare kenmerken bevat zoals gemanipuleerde bestanden, “verstopte” bestanden (bijvoorbeeld: beelden, die zijn geïntegreerd in audio bestanden), worms, Trojaanse paarden of bots voor het scrollen, of voor verdere activiteiten, die de integriteit of het functioneren van de Website of van online communicatie in het algemeen verstoren of kunnen verstoren. Na constatering van het bovengenoemde zal de desbetreffende Gebruiker permanent geen toegang meer hebben tot de Website en zijn Account.

  7. De Gebruiker kan uitsluitend één Account registreren en/of beheren, tenzij BDSM Advertenties (uitdrukkelijke voorafgaande) toestemming heeft gegeven voor de registratie en/of beheer van meerdere Accounts.

  8. BDSM Advertenties is niet aansprakelijk voor scheidingen, ruzie of alles wat er uit voort komt door vreemd te gaan.
  9. BDSM Advertenties is ook niet aansprakelijk als u in contact treed met een dame of heer waar kosten aan zijn verbonden, wij zijn puur een tussenpersoon die mensen bij elkaar kan brengen.
 5. DE GEBRUIKER

  1. De Gebruiker zal de Website uitsluitend gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze algemene voorwaarden. De Gebruiker zal de Website uitdrukkelijk niet gebruiken voor illegale vormen van prostitutie en/of seksueel contact, mensenhandel en/of enige andere vorm van seksueel misbruik. Indien BDSM Advertenties het vermoeden heeft dat de Gebruiker de Website in strijd met deze algemene voorwaarden gebruikt, behoudt zij zich het recht voor om daarvan aangifte te doen bij de politie of andere instanties van rechtspleging.

  2. De Website stelt de Gebruiker in staat om rechtstreeks in contact te treden met een andere Gebruiker en/of Aanbidster. De Gebruiker zal zich te allen tijde op de Website op respectvolle en passende wijze uiten en gedragen. Indien BDSM Advertenties constateert, in haar opvatting, dat de Gebruiker in strijd handelt met fatsoensnormen, kan zij de Gebruiker de toegang tot de Website (definitief) ontzeggen.

  3. Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbidster, vergewist hij er zich van dat hij geen seksueel overdraagbare aandoeningen heeft. Indien de Gebruiker twijfelt of hij een seksueel overdraagbare aandoening heeft dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbieder.

  4. Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbidster, vergewist hij er zich van dat de Aanbidster hem niet als minderjarig overkomt. Indien de Gebruiker twijfelt of de Aanbidster meerderjarig is, of heeft geconstateerd dat de Aanbidster minderjarig is dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met een Aanbidster en BDSM Advertenties en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel of constatering te informeren.

  5. Alvorens een Gebruiker in contact treedt met een Aanbidster waarvan hij betwijfelt, vermoedt of gerede grond heeft aan te nemen dat een Aanbidster niet uit eigen wil, op grond van mensenhandel of enig andere vorm van seksueel misbruik haar (erotische) diensten aanbiedt, dient hij zich per direct te onthouden van ieder nader contact met de Aanbidster, en BDSM Advertenties en/of de politie of enige andere instantie van rechtspleging direct van zijn twijfel, vermoeden of constatering te informeren.

  6. Uitsluitend de aangezochte Aanbidster beoordeelt het aanzoek van de verzoekende Gebruiker. Indien de Aanbidster het aanzoek van de Gebruiker weigert, dient de Gebruiker zich te onthouden van verder contact met de Aanbidster of zijn aanzoek aan te passen conform de wens van de Aanbidster.

  7. BDSM Advertenties is niet betrokken bij het aanzoek van de Gebruiker. BDSM Advertenties levert geen rechtstreekse erotische diensten.

  8. BDSM Advertenties treedt uitsluitend op als dienstverlener van een gebruikersplatform waarop een Gebruiker in contact kan komen met een Aanbidster.

  9. Wij leveren geen escort/seks tegen betaling faciliteren

  10. De aangezochte Aanbidster zal de door haar verleende (erotische) diensten aan de verzoekende Gebruiker in rekening brengen. BDSM Advertenties is uitdrukkelijk geen partij noch betrokken bij deze transactie. De verzoekende Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat hij, voorafgaand aan het gebruik van de dienst van de aangezochte Aanbidster, bij deze heeft geïnformeerd op welke wijze hij de betaling kan verrichten.

 6. PERSOONSGEGEVENS

  1. Voorafgaand aan het verstrekken van enige persoonsgegevens dient de Gebruiker deze algemene voorwaarden alsmede het cookiestatement en het privacy beleid van BDSM Advertenties te hebben gelezen en te hebben geaccepteerd. Indien een Gebruiker persoonsgegevens aan BDSM Advertenties verstrekt zal deze er van uit gaan dat de Gebruiker expliciet toestemming heeft gegeven tot verwerking van zijn persoonsgegevens.

  2. Bij de registratie van een Account dient de Gebruiker zijn gegevens te verstrekken. Tot deze behoren in ieder geval zijn e-mail adres, en in voorkomende gevallen zijn naam, zijn postcode en zijn telefoonnummer.,

  3. De Gebruiker zal zijn eigen gegevens volledig en waarheidsgetrouw aan BDSM Advertenties aanleveren. Het is de Gebruiker niet toegestaan om de gegevens van een andere Gebruiker of persoon aan te leveren. De Gebruiker zal evenmin andere Gebruikers of personen toestemming geven om zijn Account te gebruiken. Indien BDSM Advertenties het vermoeden heeft dat het Account van de Gebruiker oneigenlijk of door een ander dan de Gebruiker wordt gebruikt, behoudt zij zich het recht voor dit Account te blokkeren en/of (definitief)te verwijderen.

  4. Van artikel 6.3. kan slechts worden afgeweken indien BDSM Advertenties daartoe (uitdrukkelijk voorafgaande) toestemming heeft verleend.

  5. De Gebruiker zal géén persoonlijke contactgegevens vermelden op zijn Account, of binnen de vrije invulvelden van de Website en/of de Dienst. Indien BDSM Advertenties constateert dat de Gebruiker zijn persoonlijke contactgegevens aanbiedt, behoudt BDSM Advertenties het recht voor om deze gegevens per direct te verwijderen.

  6. De gegevens van de Gebruiker zullen uitsluitend door BDSM Advertenties worden gebruikt in overeenstemming met haar privacy beleid en ten behoeve van het normale gebruik van de Website en de daarbij behorende dienstverlening van BDSM Advertenties.

  7. De gegevens van de Gebruiker zullen niet door BDSM Advertenties aan derden worden verstrekt.

  8. De gegevens van de Gebruiker zullen twee jaar na de laatste web aanvraag/ gebruik van de Website door de Gebruiker door BDSM Advertenties worden verwijderd. Indien niet vastgesteld kan worden wanneer het laatste gebruik van de Website plaatsvond, behoudt BDSM Advertenties zich het recht voor om de persoonsgegevens te bewaren vanaf de dag waarop de Gebruiker de Website (zichtbaar) voor het laatst bezocht heeft.

  9. De Gebruiker kan toestemming geven voor het gebruik van zijn gegevens voor nieuwsbrieven van BDSM Advertenties. De Gebruiker kan op elk moment kenbaar maken dat hij geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen. BDSM Advertenties behoudt zich het recht voor om systeemveranderingen ten aanzien van de Website of Dienst aan de Gebruiker middels een nieuwsbrief kenbaar te maken.

  10. De Gebruiker kan BDSM Advertenties verzoeken om zijn persoonsgegevens blijvend te doen verwijderen. BDSM Advertenties zal aan dit verzoek gehoor geven, tenzij op grond van enig vonnis en/of wettelijke plicht zij hiertoe niet gemachtigd is.

 7. AANSPRAKELIJKHEID

  1. BDSM Advertenties garandeert niet dat de informatie op de Website en de Dienst volledig, juist en/of accuraat is noch dat de Website vrij is van fouten, gebreken, malware en/of virussen. BDSM Advertenties is in geen vorm aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door een Gebruiker ter beschikking gestelde content op de Website of Dienst.

  2. BDSM Advertenties is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens gebruik van de Website (of de onmogelijkheid om de Website en de Dienst te gebruiken), daartoe (niet-uitsluitend) behorend de schade veroorzaakt door malware, virussen en/of de onjuistheid en onvolledigheid van de informatie op de Website, tenzij zulke schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van BDSM Advertenties.

  3. BDSM Advertenties is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van het gebruik van de Diensten van BDSM Advertenties. BDSM Advertenties is niet aansprakelijk voor enig gebrek (in de kwaliteit) van haar Diensten. BDSM Advertenties behoudt zich te allen tijde het recht voor een Account te verwijderen, informatie van de Aanbidster geheel of gedeeltelijk te verwijderen, af te schermen of ontoegankelijk te maken. BDSM Advertenties is niet aansprakelijk voor enige schade van de Gebruiker die het gevolg is van diens (tijdelijke) onmogelijkheid in contact te treden met een Aanbidster en/of de Dienst te gebruiken.

  4. BDSM Advertenties is uitdrukkelijk géén partij bij enig direct of indirect (seksueel) contact tussen de Gebruiker en de Aanbidster. Het afnemen van een (erotische) dienst bij een Aanbidster geschiedt geheel op eigen rekening en risico van een Gebruiker. BDSM Advertenties is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade, gevolgschade, vervangende schade en/of letselschade van de Gebruiker die het gevolg is van het contact tussen de Gebruiker en de Aanbidster en/of de (erotische) dienst tussen de Gebruiker en de Aanbidster.

  5. Onverminderd het bovenstaande zal de eventuele totale aansprakelijkheid van BDSM Advertenties maximaal EUR 1.500 bedragen, voor het geheel van alle schade geleden door het gebruik van de Website of de Diensten.

 8. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

  1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten rustend op en voortvloeiend uit de Website en Diensten van BDSM Advertenties, waaronder (niet-uitsluitend) worden verstaan de octrooi, merk-, handelsnaam-, auteurs-, (niet-geregistreerde) model-, domeinnaam en databankrechten, blijven te allen tijde eigendom van de BDSM Advertenties. De Gebruiker erkent bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten als uitsluitend eigendom van BDSM Advertenties.

  2. Voor zover intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit het gebruik van de Website en de Diensten toekomen aan de Gebruiker, draagt de Gebruiker deze rechten onverwijld over aan BDSM Advertenties, welke de overdracht accepteert. Indien een recht van intellectuele eigendom een akte of registratie vereist voor de overdracht daarvan, zal de Gebruiker alle redelijke inspanningen en samenwerking leveren om de overdracht te bewerkstelligen.

  3. De Gebruiker zal zich onthouden van het registreren van de naam ‘BDSM Advertenties, ‘anoniem afspreken’ en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s, als merkrecht binnen de Benelux en de Europese Gemeenschap. De Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de handelsnaam ‘BDSM Advertenties, en alle daarop soortgelijke namen, woordcombinaties, tekens en/of logo’s binnen het Nederlandse grondgebied.

  4. De Gebruiker garandeert dat hij op zijn Account, de Dienst of de Website géén content plaatst die in strijd is met enig intellectueel eigendomsrecht van een derde partij.

  5. Indien de Gebruiker constateert dat een derde partij inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van BDSM Advertenties, zal hij BDSM Advertenties daarvan direct op de hoogte stellen.

  6. De Gebruiker verbeurt een direct opeisbare, contractuele boete van EUR 2.500 per inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van BDSM Advertenties, en EUR 1.000 per dag dat de inbreuk voortduurt.

 9. DUUR VAN DE OVEREENKOMST

  1. De Overeenkomst tussen de Gebruiker en BDSM Advertenties wordt voor onbepaalde tijd gesloten.

  2. De Gebruiker kan de Overeenkomst beëindigen door zijn Account permanent te verwijderen.

  3. BDSM Advertenties heeft het recht de overeenkomst met de Gebruiker onmiddellijk te beëindigen indien de Gebruiker een bepaling uit deze Overeenkomst schendt, of (naar mening en inzicht van BDSM Advertenties) de Website en/of een Dienst onjuist gebruikt of misbruikt.

  4. Elk der partijen is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend en/of in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag ten laste van hem is ingediend.

 10. SLOTBEPALINGEN

  1. Deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst zijn opgesteld naar Nederlands recht. Partijen hebben het Nederlands recht van toepassing verklaard op deze algemene voorwaarden en deze Overeenkomst.

  2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of ten dele van toepassing is verklaard, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.

  3. Als wordt geconstateerd dat enige hierin beschreven bepaling onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar zou zijn, zal deze afgescheiden worden van de algemene voorwaarden en de rest van de bepalingen van de algemene voorwaarden zullen volledig van kracht blijven.

 

BDSM Advertenties 06-01-2020 Te Utrecht